سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند و در زمان برگزاری آزمون دکتری 97 ، سر جلسه حاضر شدند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود . کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا پس از بررسی کارنامه های آزمون دکتری 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و نتایج حاصل از این بررسی را تحت عنوان مقالاتی با نام حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در اختیار داوطلبان قرار می دهند که در حال حاضر حدنصاب و تراز قبولی رشته های پرمتقاضی ارائه شده و در صورت دسترسی به اطلاعات سایر رشته ها این مقالات تکمیل خواهد شد . لازم به ذکر است که در آزمون دکتری عدد رتبهصرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ، تراز وی است در نتیجه اطلاعات مقالات زیر بر پایه تراز داوطلبان به 3 دسته خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی شده است  . هر داوطلب با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مربوط به رشته خود ، می تواند به حدنصاب ها دسترسی پیدا کند .

  


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه علوم انسانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه علوم انسانی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیای سیاسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئومورفولوژی 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ - تاریخ اسلامحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلام
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلامحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری اقتصاد نفت و گاز
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت دولتی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گازحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری کارآفرینی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری گردشگریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مالی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حسابداریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علم شناسی و دانش شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه - منطقحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه - علم
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فلسفه تعلیم و تربیتحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مددکاری اجتماعیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مشاوره
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جمعیت شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ارتباطات
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری باستان شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری محیط زیست - برنامه ریزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - علوم قرآن و حدیثحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - ادیان و عرفانحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری الهیات - کلامحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فقه شافعی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدرسی معارف اسلامیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری برنامه ریزی درسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی - مدیریت ورزشیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی - آسیب شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی رفتارحرکتی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تربیت بدنی - بیومکانیک ورزشیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مطالعات زنان
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم سیاسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق نفت وگاز
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق خصوصیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق بین الملل عمومی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق جزا و جرم شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سنجش واندازه گیری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی واموزش کودکان استثنایی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش عالی 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری تکنولوژی آموزشی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی تربیتی 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آب و هواشناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت صنعتیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه علوم پایه

 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه علوم پایه
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی - شیمی فیزیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی تجزیهحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی - شیمی معدنی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی -شیمی پلیمرحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی کاربردی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری هواشناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی آب شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی مهندسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی زیست محیطیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی پترولوژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی اقتصادیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی تکتونیک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی - سیستماتیک و بوم شناسی گیاهیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -سلولی وتکوینی گیاهیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری -فیزیولوژی جانوری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری -بیوسیستماتیک جانوریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جانوری -تکوینی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -سلولی وملکولیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوشیمی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -ژنتیک ملکولیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی -میکروبیولوژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیتوشیمیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوفیزیک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست فناوری میکروبیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آمار
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی محضحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک دریاحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زیست شناسی دریا
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم وفناوری نانو-نانوفیزیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فوتونیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -لرزه شناسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -زلزله شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -الکترومغناطیس
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژئوفیزیک -گرانی سنجیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم وفناوری نانو-نانوشیمی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ریززیست فناوریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوانفورماتیک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم کامپیوترحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم شناختی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زمین شناسی نفت 

 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه فنی و مهندسی
 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه فنی و مهندسی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق الکترونیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق مخابرات
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق قدرتحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق کنترل
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران سازهحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - زلزله
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - راه و ترابریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - مدیریت منابع آبحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - حمل و نقل
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - مدیریت ساختحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران - محیط زیست
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - ژئودزیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - سنجش از دورحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک - ساخت و تولیدحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک - دینامیک ، کنترل و ارتعاشاتحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی دریا حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - جلوبرندگیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - سازه های هوایی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - اکتشاف
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - استخراجحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر 
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر - رنگحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - منابع آب
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - آب و فاضلابحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پزشکی - بیومتریال
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مجموعه مهندسی صنایعحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت - اکتشاف
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفتحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار و الگوریتم
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانشحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی فناوری اطلاعات
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مواد و متالورژیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی -بیوتکنولوژیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری نانو-نانومواد
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری نانو-نانوالکتریکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -کاربرد پرتوها
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -راکتورحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی هسته ای -گداختحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیافحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی سیستم های انرژی 


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه کشاورزی و منابع طبیعی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیولوژی واناتومی چوبحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی ابخیزداری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت وکنترل بیابانحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی مرتع
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیلات -تولید و بهره برداریحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیلات -عمل اوری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیانحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - جنگل شناسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - مهندسی جنگلحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم جنگل - جنگلداری و مسائل اقتصادی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری شناسی گیاهیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری توسعه کشاورزیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بوم شناسی زراعیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم علف های هرزحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زراعت
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب هواشناسی کشاورزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب منابع آبحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب سازه های آبی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی آب آبیاری وزهکشیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم دامی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت منابع خاکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری صنایع خمیر و کاغذحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فراورده های چندسازه چوب
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم ومهندسی باغبانیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستمحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی محیط زیست

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه زبان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه زبان

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان انگلیسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان فرانسهحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ادبیات فرانسه
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان روسی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آموزش زبان آلمانی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات انگلیسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ترجمه
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری زبان شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه دامپزشکی

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری جراحی دامپزشکیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری های داخلی دام های کوچکحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری پاتولوژی دامپزشکی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری رادیولوژی دامپزشکیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت و بیماری های پرندگان
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت وبیماری های آبزیانحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت موادغذایی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بهداشت خوراک دامحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری اپیدمیولوژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری انگل شناسی دامپزشکیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری باکتری شناسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ویروس شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری قارچ شناسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری ایمنی شناسیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیوتکنولوژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فناوری تولید مثل دردامپزشکیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری سم شناسی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فارماکولوژی دامپزشکیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری فیزیولوژی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بافت شناسی مقایسه ای
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی 

 


حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه هنر

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 گروه هنر

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری پژوهش هنرحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری معماری
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شهرسازیحدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت پروژه

مقالات بالا در دو زمان قبل و بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری قابل استفاده می باشد . قبل از اعلام نتایج داوطلبان می توانند با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلیمحاسبه کرده و بعد از وارد کردن درصد دروس در نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 ، تراز تقریبی خود را مشاهده نمایند . تراز تقریبی به دست آمده به داوطلبان این امکان را می دهد تا با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری رشته خود ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . برای آن دسته از داوطلبانی که بعد از اعلام نتایج قصد تکمیل فرم انتخاب رشته دکتری را دارند ، این امکان فراهم شده تا تراز ثبت شده در کارنامه دکتری 97 را با حدنصاب های ارائه شده در مقاله فوق مقایسه کرده و بهترین چینش را در خصوص انتخاب رشته محل های متناسب با تراز خود انجام دهند . مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا آماده اند که شما را در انتخاب بهترین رشته محل ها یاری دهند . برای ارتباط با مشاوران هیوا می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی استفاده کنید . همچنین می توانید با عضویت در کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا ، از اخبار لحظه ای کنکور دکتری 97 از جمله اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری ، اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری ،زمان مصاحبه دکتری 97 و ... مطلع شوید  .منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97
هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد ,مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله انواع مقالات علمی , مقاله چیستایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1, A, B, B, C C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی , منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب , منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی , منابع آزمون دکتری اقتصاد نفت و گاز , منابع آزمون دکتری الهیات ادیان و عرفان , منابع آزمون دکتری الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی , منابع آزمون دکتری الهیات علوم قرآن و حدیث , منابع آزمون دکتری مددکاری اجتماعی , منابع آزمون دکتری جمعیت شناسی ,منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی , منابع آزمون دکتری تاریخ ایران دوره اسلام , منابع آزمون دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام , منابع آزمون دکتری تاریخ اسلام , منابع آزمون دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی , منابع آزمون دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی , منابع آزمون دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی , منابع آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , منابع آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی , منابع آزمون دکتری الهیات تاریخ و تمدن ملل اسلامی ,منابع آزمون دکتری الهیات کلام , منابع آزمون دکتری فقه شافعی , منابع آزمون دکتری فلسفه ,منابع آزمون دکتری فلسفه منطق , منابع آزمون دکتری فلسفه علم , منابع آزمون دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی , منابع آزمون دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی , منابع آزمون دکتری پژوهش هنر , منابع آزمون دکتری شهرسازی , منابع آزمون دکتری معماری , منابع آزمون دکتری مدیریت پروژه , منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی , منابع آزمون دکتری آموزش عالی ,نحوه ثبت نام آزمون دکتری 97 , هزینه ثبت نام دکتری 97 , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری 97 ,کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 , ادغام ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 با دکتری سراسری ,تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری  , منابع آزمون دکتری زمین شناسی پترولوژی , ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت , منابع سوالات درس زبان انگلیسی آزمون دکتری , زمان انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری , نرم افزار انتخاب رشته آزمون دکتری ,منابع آزمون دکتری جراحی دامپزشکی  , ثبت نام دکتری بدون آزمون 97 , تمدید مهلت ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 97 , ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 97 , منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری